Informācija par konkursa rezultātiem uz valsts SIA “Latvijas Televīzija” valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” (turpmāk – Latvijas Televīzija) valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amata pretendentu atlases process tika organizēts, ievērojot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (turpmāk – SEPLPL), Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma tiesību normas, Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumus Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" (turpmāk – MK noteikumi Nr.20), tik tālu, cik tās nav pretrunā ar SEPLPL regulējumu. Ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – SEPLP) 2022.gada 11.jūlija rīkojumu Nr.6/2-5 tika izveidota nominācijas komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

Komisijas vadītājs – Jānis Siksnis, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi ar balsstiesībām:

  • Padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis
  • Padomes locekle Sanita Upleja-Jegermane
  • Padomes loceklis Jānis Eglītis
  • Pārresoru koordinācijas centra pārstāve, Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne
  • Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāve un Vidzemes augstskolas padomes locekle Dace Ljusa
  • Baltijas Mediju izcilības centra pārstāve Gunta Sloga
  •  Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāve Daiga Sproģe

Novērotāji ar padomdevēja tiesībām:

  • Latvijas Televīzijas arodbiedrības pārstāvis Leonīds Mucenieks
  • Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāve Arta Ģiga

Lai nodrošinātu profesionālu kandidātu atlases un izvērtēšanas procesu, tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Human Source”, kura piedalījās konkursa pirmajā un trešajā kārtā, vērtējot kandidātus.

Izsludinātajam konkursam uz Latvijas Televīzijas valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu tika saņemti 11 pieteikumi. Konkurss tika organizēts trijās kārtās, vērtējot kandidātu zināšanas un pieredzi par plašsaziņas līdzekļu nozari, kapitālsabiedrības un korporatīvo pārvaldību, kā arī svešvalodu zināšanas. Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam Latvijas Televīzijas valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos kandidātam jābūt ar vismaz maģistra līmeņa augstāko izglītību un ar zināšanām par plašsaziņas līdzekļu nozari, īpaši par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, kā arī jābūt vismaz piecu gadu pieredzei vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz triju gadu pieredzei vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredzei kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu un kurā gūtā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.

Pirmajā kārtā tika vērtēta kandidātu atbilstība noteiktajām minimālajām prasībām, otrajā kārtā komisijas locekļi uzklausīja kandidātu Latvijas Televīzijas  attīstības redzējumu, kā arī izvaicāja par kandidātu motivāciju, profesionālajām zināšanām un pieredzi, vērtējot  saskaņā ar komisijas apstiprinātajiem kritērijiem, bet trešajā kārtā labāko pretendentu kompetences padziļināti vērtēja personāla atlases speciālisti.

Pēc atbilstības minimālajām prasībām, tika izvērtēta kandidātu reputācija (publiski pieejamā informācija) un ar punktiem novērtēta atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem kandidātu darba pieredze, pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā atlases otrajai kārtai tika izvirzīti 4 (četri) kandidāti, kas bija saņēmuši visvairāk punktus.

Otrajā kārtā tika organizētas daļēji strukturētas intervijas, lai pārbaudītu kandidātu profesionālās zināšanas un atbilstību amatam izvirzītajiem kritērijiem, kā arī uzklausītu kandidāta sniegto Latvijas Televīzijas attīstības redzējumu, tā detalizāciju, analītisko un stratēģisko dziļumu, izmantotos datus un argumentācijas pamatotību. Komisija izvērtēja kandidātu prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu diskusiju.

Izvērtējot kandidātus atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem, Komisija pieņēma lēmumu izvirzīt konkursa trešajai kārtai 2 (divus) kandidātus, kas bija saņēmuši visvairāk punktus.

Konkursa trešajā kārtā notika kandidātu vadības kompetenču padziļināta novērtēšana un atsauksmju ievākšana par kandidātiem, ko nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Human Source”. Nominācijas komisija, saņemot SIA “Human Source” informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas rezultātiem, apstiprināja vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām. Balstoties uz konkursa triju kārtu vērtējumu rezultātiem un atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām, kā arī Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5.panta piektajai daļai Komisija pieņēma lēmumu izvirzīt prioritārā secībā 2 (divus) kandidātus valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatam, kuri bija ieguvuši augstāko vidējo punktu skaitu visās kārtās kopā, iesniegšanai SEPLP galīgā lēmuma pieņemšanai.

Padome 2022.gada 26.septembrī nolēma izvirzīt Elīzu Bērziņu, izskatot Latvijas Televīzijas valdes locekļa konkursa kandidātu atlases nominācijas komisijas protokollēmumu. Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5.panta piektās daļas noteiktajām prasībām, Padome tās izvirzītās kandidātes vārdu un uzvārdu nedēļu pirms viņas ievēlēšanas publiskoja savā tīmekļvietnē.

Elīza Bērziņa ir pieredzējusi finanšu jomas speciāliste, AS Swedbank Korporatīvo klientu attiecību vadītāja; strādā AS Swedbank Valsts un pašvaldību uzņēmumu apkalpošanas nodaļā, Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļā. 

Padome 2022.gada 4.oktobra padomes sēdē nolēma ievēlēt Elīzu Bērziņu par Latvijas Televīzijas valdes locekli finanšu pārvaldības jautājumos.

Galīgais SEPLP lēmums par Latvijas Televīzijas valdes locekles finanšu pārvaldības jautājumos ievelēšanu tika pieņemts nedēļu pēc pretendentes vārda publiskošanas.