Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Padome atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā.

Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" un "Latvijas Radio".

Padomes sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima.

Padomes locekļi tiek ievēlēti amatā uz četriem gadiem.

Padome no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju uz vienu gadu.

Padome darbojas saskaņā ar Satversmi, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Pildot ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu noteiktās funkcijas, Padome aizstāv sabiedrības intereses, neprasa un nepieņem norādījumus ne no vienas citas institūcijas.

 

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds

Ombudu uz pieciem gadiem ievēlē Padome.

Ombuda kandidatūras iepriekš tiek saskaņotas  ar VSIA “Latvijas Televīzija” un “Latvijas Radio” ētikas padomēm.

Ombuds pārrauga, lai VSIA “Latvijas Televīzija” un “Latvijas Radio” sniegtu pakalpojumu, nodrošinot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību, atbildīgumu sabiedrības priekšā un veicināt to kvalitatīvu darbību.

Ombuds savu funkciju izpildē ir neatkarīgs no Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un VSIA “Latvijas Televīzijas” un VSIA “Latvijas Radio”.