Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Padome), pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu (SEPLPL) un Padomes apstiprināto Sabiedriskā pasūtījuma izstrādes, uzskaites un izpildes uzraudzības kārtības nolikumu (Nolikums), 2022. gada oktobrī ir izveidojusi sabiedriski konsultatīvo forumu, lai nodrošinātu likumā paredzēto sabiedrības iesaisti sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā. Foruma dalībnieki pulcējās uz trešo sēdi daļēji attālinātā formātā 2023. gada 20. septembrī.

Tās darba kārtībā bija Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijā balstītā visaptverošā sabiedriskā labuma izvērtējuma rezultāti, ar kuriem iepazīstināja eksperti Andris Saulītis un Jānis Juzefovičs, kā arī sabiedriskā pasūtījuma vadlīniju 2023.-2025. gadam un uzdevumu 2024. gada plāna sagatavošanai projekta apspriešana.

Pirms sēdes foruma dalībniekiem tika nosūtīts vadlīniju projekts. Līdz sēdei rakstiski priekšlikumi netika saņemti, bet tās laikā tika uzklausīti mutiski priekšlikumi, ko Padome ņems vērā turpmākajā darbā sabiedriskā pasūtījuma plānu izstrādē.

20. septembra sēdē piedalījās Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes  locekļi Jānis Siksnis, Jānis Eglītis, Sanita Upleja-Jegermane, Latgales kongresa pārstāve Edeite Laime, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pārstāvis Valts Ernštreits, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Lielpēteris, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve Sanita Birkenfelde, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes pārstāvis Jānis Juzefovičs, biedrības “Par latviešu valodu” pārstāve Rudīte Meņģelsone.

Saskaņā ar SEPLPL Padome, konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, izstrādā un apstiprina sabiedrisko pasūtījumu, vada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izstrādes procesu un sagatavo priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī lemj par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajam sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskajam pasūtījumam.

SEPLPL 10. panta 3. daļa paredz, ka,  izstrādājot sabiedrisko pasūtījumu, tiek uzklausīts pēc iespējas vairāku dažādu sabiedrības grupu viedoklis. Likuma 17. panta 1. daļas 12. punkts nosaka, ka Padome informē sabiedrību par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbu, kā arī iesaista sabiedrību sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā.

Savukārt Nolikums paredz, ka sabiedrības dažādu grupu viedokļu noskaidrošanai Padome vismaz reizi gadā organizē konsultācijas ar dažādu nozaru un organizāciju pārstāvjiem, lai izvērtētu sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātus un saņemtu ieteikumus sabiedriskā pasūtījuma plāna izstrādei.

SEPLPL noteiktā sabiedrības iesaiste sabiedriskā pasūtījuma vērtēšanā un izstrādē tiek nodrošināta arī ar Padomes apstiprinātajā Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijā balstītiem pētījumiem.

Ar Padomes priekšsēdētāja rīkojumu ir izveidots  sabiedriski konsultatīvais forums, kurā deleģēti pārstāvji no sekojošām organizācijām – Latgales kongresa, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta, I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Radošo savienību padomes, Rektoru padomes, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO, Pilsoniskā alianses, Latvijas Jaunatnes padomes, Latvijas Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes, biedrības “Par latviešu valodu”.

Saskaņā ar SEPLPL sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrības demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām un interesēm atbilstošs plašs un daudzveidīgs informatīva, analītiska, izglītojoša, izklaidējoša, iesaistoša un kultūras satura un pakalpojumu kopums. Tas aptver visas sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības satura veidošanā, vadībā, izplatīšanā, pieejamības nodrošināšanā, arhivēšanā, kā arī tehnoloģiju nodrošināšanā un infrastruktūras uzturēšanā.

Ar sabiedrisko pasūtījumu tiek īstenots sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vispārējais mērķis un vidēja termiņa darbības stratēģija, kā arī sabiedriskā pasūtījuma gada plāns. Sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vidēja termiņa darbības stratēģija un sabiedriskā pasūtījuma gada plāns tiek veidots saskaņā ar SEPLPL noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem.

Redakcionālās neatkarības nodrošināšanai konkrēti sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījumi un programmu plāni paši par sevi nav uzskatāmi par atsevišķu sabiedriskā pasūtījuma priekšmetu.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Padome), pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu (SEPLPL) un Padomes apstiprināto Sabiedriskā pasūtījuma izstrādes, uzskaites un izpildes uzraudzības kārtības nolikumu (Nolikums), 2022. gada oktobrī ir izveidojusi sabiedriski konsultatīvo forumu, lai nodrošinātu likumā paredzēto sabiedrības iesaisti sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā. Foruma dalībnieki pulcējās uz otro sēdi daļēji attālinātā formātā 2023. gada 2. jūnijā.

Tās darba kārtībā bija Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijā balstītās iedzīvotāju aptaujas 2023. gada rezultāti, ar ko iepazīstināja eksperts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Andris Saulītis, kā arī  sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu – VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televīzija” – sabiedriskā pasūtījuma 2022. gada plāna izpildes atskaišu novērtēšana.

Pirms sēdes foruma dalībnieki bija aicināti iepazīties un sniegt savu redzējumu par VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televīzija” sabiedriskā pasūtījuma 2022. gada plāna izpildes atskaitēm. Viedoklis tika sniegts mutiski sēdes laikā un Padome to ņems vērā turpmākajā darbā sabiedriskā pasūtījuma plānu izstrādē.

Pēc 2. jūnija sēdes Padome nosūtīja foruma dalībniekiem savu vērtējumu par VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televīzija” sabiedriskā pasūtījuma 2022. gada plāna izpildes atskaitēm un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda pārskatu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kas saskaņā ar likumu iesniegts arī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.  

Sēdē viesa statusā piedalījās arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne, kas informēja par savu darbu un aicināja vērsties pie ombuda jautājumu vai ieteikumu gadījumā. 

2. jūnija sēdē piedalījās Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļi Jānis Siksnis, Jānis Eglītis, Sanita Upleja-Jegermane, Latgales kongresa pārstāve Edīte Husare, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pārstāvis Valts Ernštreits, I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas pārstāvis Normunds Rudevičs, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve Ilona Kiukucāne, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Lielpēteris, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve Sanita Birkenfelde, Latvijas Radošo savienību padomes pārstāvis Ojārs Rubenis, Rektoru padomes pārstāvis Artūrs Zeps, Pilsoniskās alianses pārstāve Kristīne Zonberga, Latvijas Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv pārstāve Inga Akmentiņa-Smildziņa, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pārstāve Inta Mieriņa, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes pārstāvis Jānis Juzefovičs.

Saskaņā ar SEPLPL Padome, konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, izstrādā un apstiprina sabiedrisko pasūtījumu, vada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izstrādes procesu un sagatavo priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī lemj par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajam sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskajam pasūtījumam.

SEPLPL 10. panta 3. daļa paredz, ka,  izstrādājot sabiedrisko pasūtījumu, tiek uzklausīts pēc iespējas vairāku dažādu sabiedrības grupu viedoklis. Likuma 17. panta 1. daļas 12. punkts nosaka, ka Padome informē sabiedrību par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbu, kā arī iesaista sabiedrību sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā.

Savukārt Nolikums paredz, ka sabiedrības dažādu grupu viedokļu noskaidrošanai Padome vismaz reizi gadā organizē konsultācijas ar dažādu nozaru un organizāciju pārstāvjiem, lai izvērtētu sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātus un saņemtu ieteikumus sabiedriskā pasūtījuma plāna izstrādei.

SEPLPL noteiktā sabiedrības iesaiste sabiedriskā pasūtījuma vērtēšanā un izstrādē tiek nodrošināta arī ar Padomes apstiprinātajā Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijā balstītiem pētījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto informāciju, Padomes priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu par  sabiedriski konsultatīvā foruma izveidi, uzaicinot tajā piedalīties pārstāvjus no sekojošām organizācijām – Latgales kongresa, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta, I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Radošo savienību padomes, Rektoru padomes, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO, Pilsoniskā alianses, Latvijas Jaunatnes padomes, Latvijas Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes un  Vidzemes augstskolas.

Saskaņā ar SEPLPL sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrības demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām un interesēm atbilstošs plašs un daudzveidīgs informatīva, analītiska, izglītojoša, izklaidējoša, iesaistoša un kultūras satura un pakalpojumu kopums. Tas aptver visas sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības satura veidošanā, vadībā, izplatīšanā, pieejamības nodrošināšanā, arhivēšanā, kā arī tehnoloģiju nodrošināšanā un infrastruktūras uzturēšanā.

Ar sabiedrisko pasūtījumu tiek īstenots sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vispārējais mērķis un vidēja termiņa darbības stratēģija, kā arī sabiedriskā pasūtījuma gada plāns. Sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vidēja termiņa darbības stratēģija un sabiedriskā pasūtījuma gada plāns tiek veidots saskaņā ar SEPLPL noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem.

Redakcionālās neatkarības nodrošināšanai konkrēti sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījumi un programmu plāni paši par sevi nav uzskatāmi par atsevišķu sabiedriskā pasūtījuma priekšmetu.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Padome), pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu (SEPLPL) un Padomes apstiprināto Sabiedriskā pasūtījuma izstrādes, uzskaites un izpildes uzraudzības kārtības nolikumu (Nolikums), 2022. gada oktobrī ir izveidojusi sabiedriski konsultatīvo forumu, lai nodrošinātu likumā paredzēto sabiedrības iesaisti sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā. Foruma dalībnieki pulcējās uz pirmo sēdi attālinātā formātā 2022. gada 3. novembrī.

Saskaņā ar SEPLPL Padome, konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, izstrādā un apstiprina sabiedrisko pasūtījumu, vada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izstrādes procesu un sagatavo priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī lemj par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajam sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskajam pasūtījumam.

SEPLPL 10. panta 3. daļa paredz, ka,  izstrādājot sabiedrisko pasūtījumu, tiek uzklausīts pēc iespējas vairāku dažādu sabiedrības grupu viedoklis. Likuma 17. panta 1. daļas 12. punkts nosaka, ka Padome informē sabiedrību par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbu, kā arī iesaista sabiedrību sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā.

Savukārt Nolikums paredz, ka sabiedrības dažādu grupu viedokļu noskaidrošanai Padome vismaz reizi gadā organizē konsultācijas ar dažādu nozaru un organizāciju pārstāvjiem, lai izvērtētu sabiedriskā pasūtījuma izpildes rezultātus un saņemtu ieteikumus sabiedriskā pasūtījuma plāna izstrādei.

SEPLPL noteiktā sabiedrības iesaiste sabiedriskā pasūtījuma vērtēšanā un izstrādē tiek nodrošināta arī ar Padomes apstiprinātajā Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijā balstītiem pētījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto informāciju, Padomes priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu par  sabiedriski konsultatīvā foruma izveidi, uzaicinot tajā piedalīties pārstāvjus no sekojošām organizācijām – Latgales kongresa, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta, I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Radošo savienību padomes, Rektoru padomes, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO, Pilsoniskā alianses, Latvijas Jaunatnes padomes, Latvijas Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes un  Vidzemes augstskolas.

Līdz 2022. gada 3. novembrim, kad notika foruma dalībnieku pirmā sēde, visas organizācijas, izņemot Vidzemes augstskolu, deleģēja savus pārstāvjus. Pirmās sēdes darba kārtībā bija foruma dalībnieku informēšana par Padomes darbu sabiedriskā pasūtījuma izstrādāšanā, iepazīstināšana ar Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģijā balstītas iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un foruma dalībnieku priekšlikumu apspriešana.

Pirms sēdes foruma dalībnieki bija aicināti iepazīties un sniegt savu redzējumu  un priekšlikumus par Padomes apstiprināto dokumentu – "Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas 2023.-2025. gadam un uzdevumi plāna sagatavošanai 2023. gadam".

Pirms sēdes savus priekšlikumus rakstiski iesūtīja Rektoru padome un Latgales kongress, bet pēc sēdes – Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Pēc 3. novembra sēdes Padome nosūtīja sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televīzija” – sēdes laikā izskanējušos priekšlikumus, kā arī foruma dalībnieku rakstiski sniegtos priekšlikumus. Padome aicina sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus iepazīties ar sabiedriski konsultatīva foruma dalībnieku priekšlikumiem un iespēju robežās ņemt tos vērā sabiedriskā pasūtījuma 2023. gada plāna izstrādē un īstenošanā gada laikā.

3. novembra sēdē  piedalījās Padomes locekļi Jānis Siksnis, Jānis Eglītis, Sanita Upleja-Jegermane, Latgales kongresa pārstāve Edīte Husare, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pārstāvis Valts Ernštreits, I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas pārstāvis Normunds Rudevičs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Lielpēteris, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve Sanita Birkenfelde, Latvijas Sporta federāciju padomes pārstāvis Artūrs Balodis-Rozītis, Rektoru padomes pārstāvis Artūrs Zeps, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvis Rūdolfs Kalvāns, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāve Iveta Neimane, Pilsoniskās alianses pārstāve Kristīne Zonberga, Latvijas Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv pārstāve Inga Akmentiņa-Smildziņa, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pārstāve Inta Mieriņa, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes pārstāvis Alnis Stakle.

Saskaņā ar SEPLPL sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrības demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām un interesēm atbilstošs plašs un daudzveidīgs informatīva, analītiska, izglītojoša, izklaidējoša, iesaistoša un kultūras satura un pakalpojumu kopums. Tas aptver visas sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības satura veidošanā, vadībā, izplatīšanā, pieejamības nodrošināšanā, arhivēšanā, kā arī tehnoloģiju nodrošināšanā un infrastruktūras uzturēšanā.

Ar sabiedrisko pasūtījumu tiek īstenots sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vispārējais mērķis un vidēja termiņa darbības stratēģija, kā arī sabiedriskā pasūtījuma gada plāns. Sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vidēja termiņa darbības stratēģija un sabiedriskā pasūtījuma gada plāns tiek veidots saskaņā ar SEPLPL noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem.

Redakcionālās neatkarības nodrošināšanai konkrēti sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījumi un programmu plāni paši par sevi nav uzskatāmi par atsevišķu sabiedriskā pasūtījuma priekšmetu.