Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu (turpmāk – SEPLPL) un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) apstiprināto Sabiedriskā pasūtījuma izstrādes, uzskaites un izpildes uzraudzības kārtības nolikumu (turpmāk – Nolikums) Padome reizi gadā publisko atskaiti par ārējas kvalitātes vadības sistēmas darbības rezultātiem pārskata gadā.