Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – SEPLP) darbības stratēģija 2022. – 2025.gadam (turpmāk – darbības stratēģija) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumus Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2022.gada 1.februārī apstiprināto instrukciju Nr.1 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.

Darbības stratēģija nosaka SEPLP attīstības prioritātes un mērķus turpmākajiem četriem gadiem, ievērojot attiecīgajā nozarē apstiprinātos attīstības plānošanas dokumentus, tiesību aktus un plānoto institūcijas valsts budžeta izdevumu kopapjomu vidējam termiņam.

Izpilde