Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome:

 1. īsteno kapitāla daļu turētāja un augstākās lēmējinstitūcijas funkcijas sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos;
 2. garantē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu redakcionālo neatkarību, tai skaitā neiejaucoties programmu satura veidošanā;
 3. konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, izstrādā un apstiprina tiem sabiedrisko pasūtījumu, tostarp sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vidējā termiņa darbības stratēģiju un sabiedriskā pasūtījuma gada plānu;
 4. konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, sagatavo priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam attiecībā uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedrisko pasūtījumu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemj par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskajiem pasūtījumiem;
 5. apstiprina sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu statūtus;
 6. apstiprina sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ētikas kodeksus un publisko tos savā tīmekļvietnē;
 7. ievēlē amatā un atbrīvo no amata sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu valžu locekļus, galvenos redaktorus un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudu;
 8. uzrauga sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kontrolējot tās atbilstību šajā likumā noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu atbilstību sabiedriskajam pasūtījumam un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību apstiprinātajam budžetam;
 9. izvērtē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības rezultātus;
 10. pieņem lēmumus par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
 11. publisko savā tīmekļvietnē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārskatus par sabiedriskā pasūtījuma izpildi un finanšu darbību un iesniedz tos Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai;
 12. informē sabiedrību par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbu, kā arī iesaista sabiedrību sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā;
 13. pildot savas funkcijas, sadarbojas ar citām institūcijām un privātpersonām;
 14. pilda citas likumos un normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.