Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP), pildot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, 2023. gada 28. decembrī apstiprinājusi sabiedriskā pasūtījuma plānus 2024. gadam VSIA “Latvijas Radio” (LR) un VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV).

Sabiedriskā pasūtījuma plāni 2024. gadam izstrādāti situācijā, kad Ministru kabinets un Saeima, pieņemot likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”, ir atbalstījuši būtisku finansējuma pieaugumu sabiedrisko mediju darbībai nākamajos trīs gados. Līdz ar šo lēmumu sabiedrisko mediju finansējums no 2024. līdz 2026. gadam sasniegs apjomu, kas vidēji veido 0,12 procentus no katra gada prognozētā iekšzemes kopprodukta.

SEPLP 2024. gadā par prioritāru sabiedriskajiem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem noteikusi – satura kvalitātes stiprināšanu, nodrošinot sabiedriskā labuma visaptverošā izvērtējuma ieteikumu ieviešanu; digitālā satura attīstību un digitālā satura ražošanas kapacitātes stiprināšanu, palielinot digitālā satura budžetu un audzējot kopējo auditoriju; LSM.lv kapacitātes stiprināšanu, nodrošinot jauna multimediālā satura izveidi un LSM.lv un auditorijas pieaugumu; nodrošināt “Replay” kā pakalpojuma pēc pieprasījuma platformas attīstību, palielinot sasniegto auditoriju.

Tāpat prioritāra ir ziņu, informatīvi analītiskā un pētnieciskā satura kapacitātes un kvalitātes stiprināšana; redakcionālās atbildības un pārvaldības stiprināšana, nodrošinot ciešāku struktūrvienību sadarbību un resursu koncentrēšanu; satura bērniem, pusaudžiem un jauniešiem attīstīšana dažādās platformās, palielinot mērķauditorijas sasniedzamību; žurnālistu profesionālās darbības pilnveidošana, nodrošinot specializāciju un kā prioritāti nosakot tematisko (ekonomika un bizness, zinātne un tehnoloģijas, kultūras analītika u.c.) satura projektu attīstību, kā arī tehnoloģiskās kapacitātes un kritiskās infrastruktūras stiprināšana, ņemot vērā drošības situācijas izmaiņas reģionā.   

Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu un plānu 2024. gadam izstrāde notika laikā, kad joprojām noris Krievijas bruņota un neprovocēta agresija pret Ukrainu, būtiski ir mainījušies ģeopolitiskie apstākļi reģionā, Eiropā un pasaulē kopumā, liekot pārvērtēt drošības situāciju valstī un likumdevēja un izpildvaras līmenī pieņemot lēmumus, kas stiprina valsts ārējo un iekšējo drošību, kā arī saliedē sabiedrību uz valsts valodas pamata.

Plānojot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību vidējā un ilgākā termiņā, SEPLP ieskatā, nepieciešams īpaši ņemt vērā situācijas attīstību Ukrainā, šo notikumu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, kā arī nepieciešamību stiprināt latvisko un Eiropas kultūrtelpu, Latvijas Republikas Satversmē definētās vērtības.

Īpaša uzmanība veltāma mazākumtautību integrācijai latviešu valodas un latviskās kultūras vidē, bērnu un jauniešu auditorijas sasniegšanai, kā arī satura pieejamības dažādām sabiedrības grupām, tajā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, palielināšanai, ņemot vērā nepieciešamību stiprināt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus kā galvenos uzticamas un pārbaudītas informācijas avotus ne tikai ikdienā, bet arī iespējamās krīzes situācijās.

Ņemot vērā vairākos pētījumos uzrādīto tendenci, ka Latvijā ievērojama daļa sabiedrības kā primāro uzticamas informācijas avotu izmanto sociālos medijus un digitālajā vidē pieejamo informāciju, informatīvās telpas stiprināšanas nolūkos sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevums ir pēc iespējas ar savu saturu sasniegt arī šo sabiedrības daļu, turpinot palielināt digitālā satura veidošanai pieejamos resursus.

Sabiedriskā pasūtījuma plāni 2024. gadam tika apstiprināti saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijām 2023.-2025. gadam un uzdevumiem plāna sagatavošanai 2024. gadam, kā arī uzklausot SEPLP sabiedriski konsultatīvā foruma pārstāvju ieteikumus.

Kopumā vadlīnijās noteikti 29 uzdevumi sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, ņemot vērā vadlīnijās definētos stratēģiskos mērķus un uzdevumus, sabiedriskā labuma mērķus un uzdevumus, sabiedriskā pasūtījuma konceptuālo un tiesisko pamatu, kā arī SEPLP veikto situācijas raksturojumu, ārējo un iekšējo faktoru analīzi. Sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem noteiktā kārtībā un termiņos bija jāiesniedz plāns šo uzdevumu īstenošanai. Saskaņā ar likumu SEPLP plāns nākamajam gadam jāapstiprina līdz 31. decembrim.

Saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrības demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām un interesēm atbilstošs plašs un daudzveidīgs informatīva, analītiska, izglītojoša, izklaidējoša, iesaistoša un kultūras satura un pakalpojumu kopums. Tas aptver visas sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības satura veidošanā, vadībā, izplatīšanā, pieejamības nodrošināšanā, arhivēšanā, kā arī tehnoloģiju nodrošināšanā un infrastruktūras uzturēšanā.

Ar sabiedrisko pasūtījumu tiek īstenots sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vispārējais mērķis un vidēja termiņa darbības stratēģija, kā arī sabiedriskā pasūtījuma gada plāns. Sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vidēja termiņa darbības stratēģija un sabiedriskā pasūtījuma gada plāns tiek veidots saskaņā ar likumā noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem.

Redakcionālās neatkarības nodrošināšanai konkrēti sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījumi un programmu plāni paši par sevi nav uzskatāmi par atsevišķu sabiedriskā pasūtījuma priekšmetu.