Informācija par konkursa rezultātiem uz valsts SIA “Latvijas Radio” valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos un valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatiem

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos un valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatu pretendentu atlases process tika organizēts, ievērojot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (turpmāk – SEPLPL), Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma tiesību normas, Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumus Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" (turpmāk – MK noteikumi Nr.20), tik tālu, cik tās nav pretrunā ar SEPLPL regulējumu. Ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – SEPLP) 2022.gada 11.jūlija rīkojumu Nr.7/2-5 tika izveidota nominācijas komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

Komisijas vadītājs – Jānis Siksnis, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi ar balsstiesībām:

  • Padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis
  • Padomes locekle Sanita Upleja-Jegermane
  • Padomes loceklis Jānis Eglītis
  • Pārresoru koordinācijas centra pārstāve, Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne
  • Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāve un Vidzemes augstskolas padomes locekle Dace Ljusa
  • Baltijas Mediju izcilības centra pārstāve Gunta Sloga
  •  Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāve Daiga Sproģe

Novērotāji ar padomdevēja tiesībām:

  • Latvijas Radio arodbiedrības pārstāvis Edgars Kupčs
  • Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāve Arta Ģiga

Lai nodrošinātu profesionālu kandidātu atlases un izvērtēšanas procesu, tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Human Source”, kura piedalījās konkursa pirmajā un trešajā kārtā, vērtējot kandidātus.

Izsludinātajam konkursam uz Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja amatu tika saņemti astoņi pieteikumi, uz Latvijas Radio valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos tika saņemti deviņi pieteikumi, uz Latvijas Radio valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos tika saņemti divpadsmit pieteikumi. Konkurss tika organizēts trijās kārtās, vērtējot kandidātu zināšanas un pieredzi par plašsaziņas līdzekļu nozari, kapitālsabiedrības un korporatīvo pārvaldību, kā arī svešvalodu zināšanas. Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja amata kandidātam, valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amata kandidātam un valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amata kandidātam jābūt ar vismaz maģistra līmeņa augstāko izglītību un ar zināšanām par plašsaziņas līdzekļu nozari, īpaši par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, kā arī jābūt vismaz piecu gadu pieredzei vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz triju gadu pieredzei vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredzei kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu un kurā gūtā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.

Pirmajā kārtā tika vērtēta kandidātu atbilstība noteiktajām minimālajām prasībām, otrajā kārtā komisijas locekļi uzklausīja kandidātu Latvijas Radio  attīstības redzējumu, kā arī izvaicāja par kandidātu motivāciju, profesionālajām zināšanām un pieredzi, vērtējot  saskaņā ar komisijas apstiprinātajiem kritērijiem, bet trešajā kārtā labāko pretendentu kompetences padziļināti vērtēja personāla atlases speciālisti.

Pēc atbilstības minimālajām prasībām, tika izvērtēta kandidātu reputācija (publiski pieejamā informācija) un ar punktiem novērtēta atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem kandidātu darba pieredze, pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā atlases otrajai kārtai tika izvirzīti uz Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja amatu divi kandidāti, uz Latvijas Radio valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu divi kandidāti un uz Latvijas Radio valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos pieci kandidāti, kuri bija saņēmuši visvairāk punktus.

Otrajā kārtā tika organizētas daļēji strukturētas intervijas, lai pārbaudītu kandidātu profesionālās zināšanas un atbilstību amatam izvirzītajiem kritērijiem, kā arī uzklausītu kandidāta sniegto Latvijas Radio attīstības redzējumu, tā detalizāciju, analītisko un stratēģisko dziļumu, izmantotos datus un argumentācijas pamatotību. Komisija izvērtēja kandidātu prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu diskusiju.

Izvērtējot kandidātus atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem, Komisija pieņēma lēmumu izvirzīt konkursa trešajai kārtai uz Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja amatu divus kandidātus, uz Latvijas Radio valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu divus kandidātus un uz Latvijas Radio valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos trīs kandidātus, kuri bija saņēmuši visvairāk punktus.

Konkursa trešajā kārtā notika kandidātu vadības kompetenču padziļināta novērtēšana un atsauksmju ievākšana par kandidātiem, ko nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Human Source”. Nominācijas komisija, saņemot SIA “Human Source” informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas rezultātiem, apstiprināja vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām. Balstoties uz konkursa triju kārtu vērtējumu rezultātiem un atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām, kā arī Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5.panta piektajai daļai Komisija pieņēma lēmumu izvirzīt prioritārā secībā uz Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja amatu divus kandidātus, uz Latvijas Radio valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu divus kandidātus un uz Latvijas Radio valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos vienu kandidātu, kuri bija ieguvuši augstāko vidējo punktu skaitu visās kārtās kopā, iesniegšanai SEPLP galīgā lēmuma pieņemšanai.

Padome 2022.gada 3.oktobrī nolēma izvirzīt uz Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja amatu Unu Klapkalni, uz Latvijas Radio valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos amatu Ievu Aili un uz Latvijas Radio finanšu pārvaldības jautājumos amatu Māri Gulmani, izskatot Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos un valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos konkursa kandidātu atlases nominācijas komisijas protokollēmumu. Atbilstoši Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5.panta piektās daļas noteiktajām prasībām, Padome tās izvirzītos kandidātu vārdus un uzvārdus nedēļu pirms viņu ievēlēšanas publiskoja savā tīmekļvietnē.

Una Klapkalne ir līdzšinējā Radio valdes priekšsēdētāja kopš 2017.gada oktobra. Ieva Aile ir pašreizējā Radio Komunikācijas un multimediju daļas vadītāja. Māris Gulmanis ir līdzīpašnieks SIA “MLG Services”, kas specializējas finanšu vadības un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. Iepriekš viņš strādājis par būvniecības jomā darbojošās SIA “XTM” izpilddirektoru, kā arī bijis SIA “Lattelecom BPO” valdes loceklis un finanšu vadītājs.

Galīgais SEPLP lēmums par valsts SIA “Latvijas Radio” valdes ievelēšanu tiks pieņemts nedēļu pēc pretendentu vārdu publiskošanas.