Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome), pēc iepazīšanās ar sabiedrisko mediju ombuda atzinumu un VSIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk – LTV) valdes Padomei sniegto rakstisko skaidrojumu par 24. februāra Latvijas sabiedrisko mediju interneta portāla LSM.LV “Cūku komiksa” karikatūras publicēšanas apstākļiem, uzdod LTV izstrādāt redakcionālo politiku viedokļu žanra materiālu publikācijām, kā arī sniegt informāciju par atbildības gradāciju un atbildības pieprasīšanu par redakcionālo vadlīniju pārkāpumiem.

Padome arī aicina LTV informēt, kā tiks īstenoti ombuda atzinumā Nr. 6/6-3 sniegtie ieteikumi.

Tāpat Padome uzdevusi LTV valdei sniegt informāciju par valdes rīcību, izskatot LTV Redakcionālās padomes lēmumus attiecībā uz 24. februāra publikācijas vērtējumu.  

Ņemot vērā, ka LTV valde 15. marta vēstulē Padomei minējusi atsauci uz  Redakcionālās padomes pausto par komiksu “kā vienu no mediju viedokļu žanriem”, un pamatojoties uz Sabiedriskā pasūtījuma izstrādes, uzskaites un izpildes uzraudzības kārtības nolikuma (turpmāk – Nolikums) 31. punktā noteikto, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu iekšējās kvalitātes vadības uzraudzība “ietver redakcionālās un citas līdzvērtīgas satura veidošanas vadlīnijas”, Padome uzdod līdz 30. aprīlim sagatavot un publicēt skaidru un visai sabiedrībai pieejamu redakcionālo politiku par izvēles, atlases un publicēšanas kritērijiem LSM.lv rubrikā “Ārpus ētera”, kurā tiek publicēti gan viedokļu raksti, gan komiksi un karikatūras.

Patlaban LSM.lv sadaļā “Par mums” ir atrodams sekojošs pamatojums: “Portāls piedāvā arī sadaļu “Ārpus ētera”, kur tiek publicēts sabiedrisko mediju darbinieku vai redakcijas piesaistītu autoru viedokļi, individuālais redzējums vai novērojumi. Ne “Ārpus ētera”, ne arī portāla autoru sociālo mediju profilos nav publicēts organizāciju oficiālais viedoklis un par to saturu atbild paši autori.”

Ņemot vērā, ka LTV ir informējusi gan Padomi, gan sabiedrību, ka, 24. februārī publicējot karikatūru, ir konstatēts sabiedrisko mediju redakcionālo vadlīniju pārkāpums, Padome uzdod sniegt informāciju par iekšējo normatīvo aktu par atbildības gradāciju un atbildības pieprasīšanu par redakcionālo vadlīniju pārkāpumiem, kā arī Redakcionālās padomes darba organizēšanu šādu pārkāpumu izskatīšanā.

Padome arī uzdevusi LTV līdz 30. aprīlim izstrādāt un publicēt kļūdu labošanas vadlīnijas, tajās ietverot arī publiskās komunikācijas noteikumus par kļūdu labošanu.

Padome uzsver, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas un to pārvaldības likuma 3. panta trešā daļa paredz, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi savas programmas un pakalpojumus veido atbilstoši augstām ētikas un kvalitātes prasībām, nodrošinot žurnālistikas izcilību un ievērojot visaugstākos starptautiskos profesijas un kvalitātes standartus. 3. panta ceturtā daļa paredz, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina viedokļu daudzveidību un savā darbībā ievēro objektivitāti, pienācīgu precizitāti un neitralitāti. 3. panta desmitā daļa paredz, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ņem vērā Latvijas sabiedrības daudzveidību sociālajā, ekonomiskajā, reģionālajā, izglītības, kultūras un reliģijas, kā arī citādā ziņā un respektē cilvēka tiesības un pamatbrīvības. 3. panta divpadsmitā daļa paredz, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi veicina medijpratību — indivīdu spēju orientēties mainīgajā informatīvajā telpā, masu informācijas līdzekļu daudzveidībā, identificēt ar to saistītos riskus, apdraudējumus un iespējas.