Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) otrdien, 26.jūlijā, ir saņēmusi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” valdes locekles Mārītes Tukišas iesniegumu par amata atstāšanu no 2022.gada 10.augusta.

SEPLP ir informēta, ka M.Tukiša šādu lēmumu pieņēmusi, jo līdz ar apelācijas instances tiesas lēmumu stājies spēkā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums un M.Tukišai piespriestais administratīvais sods par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļā noteikto pārkāpumu.

Pieņemot iesniegumu par atkāpšanos no amata, SEPLP atzinīgi novērtē M.Tukišas lēmumu, kas pieņemts, vadoties no labas pārvaldības principiem un sabiedrisko mediju interesēm. SEPLP pateicas par valdes locekļa amata pildīšanas laikā padarīto darbu un sadarbību.

Ņemot vērā, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas neregulē speciālu kārtību, kā valsts kapitālsabiedrības valdes loceklis var atkāpties no amata pēc paša vēlēšanās, tad jautājumos, kurus neregulē šie speciālie likumi, piemēro Komerclikuma normas.

Valdes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību regulē Komerclikuma 224.pants. Saskaņā ar Komerclikuma 224.panta astoto daļu valdes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai. Lai atstātu amatu, valdes loceklim nav nepieciešama sabiedrības piekrišana, un izmaiņas valdes sastāvā iesniedzamas komercreģistrā.

Ņemot vērā, ka personu par sabiedrības valdes locekli var ievēlēt vienīgi tad, ja persona piekrīt ieņemt šo amatu, tad, saņemot valdes locekļa paziņojumu par atkāpšanos no amata, zūd viens no svarīgajiem amata ieņemšanas priekšnosacījumiem, proti, personas piekrišana ieņemt amatu.

Tā kā 15.jūlijā SEPLP ir izsludinājusi atklātu konkursu uz „Latvijas Radio” valdes amatiem – valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos un valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatiem, darbu līdz konkursa noslēgumam “Latvijas Radio” valde turpinās divu locekļu sastāvā.

SEPLP ir informējusi “Latvijas Radio” valdi, ka, ievērojot “Latvijas Radio” Statūtu 8.punktā noteikto, ka valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi, padome uzdod valdei nodrošināt valsts kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību un valdes kā kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas rīcībspēju līdz SEPLP izsludinātā valdes konkursa beigām un jaunu valdes locekļu amata pienākumu izpildes uzsākšanai.

Konkurss uz valdes locekļu amatiem tiek rīkots, ņemot vērā, ka š.g. 2.oktobrī beigsies Radio valdes priekšsēdētājas Unas Klapkalnes un valdes locekles finanšu vadības jautājumos Mārītes Tukišas pilnvaru termiņš, savukārt valdes locekles programmu attīstības jautājumos Sanitas Dikas-Bokmelderes pilnvaru termiņš beigsies 2023.gada 8.janvārī.

Pretendenti konkursam aicināti pieteikties līdz 2022.gada 14.augustam.